Bistyp Consulting

 Aktualności

W związku z ciągłymi pracami nad rozwojem bazy e-bistyp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, dotyczących funkcjonowania i zawartości naszej bazy cenowej. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane.

                                                                ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
– wyd. III kwartał 2017

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do katalogu wprowadzono nowe ceny jednostkowe, które roszerzyły dotychczasowy zakres katalogu, ceny jednostkowe zostały zamieszczone w następujących rozdziałach:

 

7. Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

7.6 Betony - wprowadzono nowy rozdział zawierający 4 pozycje dotyczące 
wykonywania mieszanek betonowych w warunkach przeciętnych.

 

15. Budownictwo morskie

15.5 Elementy odwodnienia i dylatacje - wprowadzono nowy rozdział zawierający 14 nowych pozycji. Rozdział zawiera ceny z zakresu wykonania przewodów odwadniających z rur, wykonania dylatacji z papy i taśm plastycznych z PCW o różnej szerokości oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą asfaltową i kitem asfaltowym.

 

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dodano nową tabelę:

9. Przykładowe okresy trwałości obiektów budownictwa wiejskiego - tabela zawiera dane dotyczące trwałości obiektów budownictwa wiejskiego w zależności od rodzaju konstrukcji.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2017r.  wprowadzono 18 nowych cen jednostkowych i 1 nową tabelę zawierającą okresy trwałości obiektów budownictwa wiejskiego.

 

                                                 ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
– wyd. IV kwartał 2017


I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

Do rozdziału:

11 DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW I CIENKOWARSTWOWE WYPRAWY 
      TYNKARSKIE

Rozszerzono o nowy podrozdział zawierający ceny jednostkowe w zakresie:

11.7 OCIEPLENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ PŁYTAMI IZOLACYJNYMI
        MULTIPOR


II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

Do rozdziału:

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

Dodano dwa obiekty modelowe rozszerzające dotychczasowy zakres cennika

BCOR.10.030 Wzmocnienie stropu płytowo-żebrowego (żebra wys.16cm)- strop monolityczny jako płyta żelbetowa wylewana z żebrami 10x16cm nad częścią piwnic wysuniętą poza bryłę budynku sanatoryjnego zbudowanego w latach 30-tych XXw. Wzmocnienie dotyczy stropu nad trzema pomieszczeniami - razem 57,44m2. Wierzch stropu jest częścią ciągu komunikacyjno-rekreacyjnego, wykończonego płytami chodnikowymi granitowymi 50x50x5cm. Wskutek zawilgocenia spowodowanego przeciekami wody opadowej beton i zbrojenie uległo korozji powodując osłabienie płyt stropowych. Zaprojektowano naprawę przez uzupełnienie ubytków betonu i wzmocnienie przez podparcie płyt dodatkowymi belkami z dwuteownika 160mm, oraz wykonanie na wierzchu stropu i posadzki zintegrowanej z pozostałą nawierzchnią.

BCOR.10.031 Wzmocnienie stropu płytowo-żebrowego (żebra wys. 25cm)- strop jw. z żebrami 16x25cm, o pow. 108,02m2 nad częścią piwnic wysuniętą poza bryłę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wierzch stropu pokryty jest asfaltem pełniącym jednocześnie rolę nawierzchni i izolacji na stropie i stanowi część ciągu komunikacyjnego przy budynku, wykończonego płytami chodnikowymi, przewidzianymi do wymiany na kostkę brukową. Wskutek zawilgocenia spowodowanego przeciekami wody opadowej (pęknięcia w asfalcie) beton i zbrojenie uległo korozji powodując osłabienie płyt stropowych. Zaprojektowano naprawę przez uzuzpełnienie ubytków betonu i wzmocnienie przez podparcie płyt dodatkowymi belkami z dwuteownika 240mm, oraz wykonanie na wierzchu stropu izolacji i nawierzchni z kostki brukowej gr. 4cm.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z IV kwartału 2017r. w sumie dodano 12

 nowych cen jednostkowych robót i 2 nowe obiekty modelowe remontowe.

 

 

                                                                       ***

 

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
– wyd. III kwartał 2017

 

I - CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

Wprowadzono nowo rozdział rozszerzający zakres cen jednostkowych robót drogowych o 20 nowych cen:

18. KNNR-1 - roboty ziemne (Rozdział 5 - roboty wykończeniowe i towarzyszące o charakterze drogowym)

18.1 humusowanie i obsianie skarp

18.2 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów 

18.3 umocnienie skarp płytami chodnikowymi

18.4 umocneinie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

18.5 Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych

 

II- CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres katalogu:

BCOID.1.110 Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej.

Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej o długości 410m przy drodze gminnej o następującym zakresie robót:

- wykonanie robót ziemnych i przygotowanie podbudowy

- ułożenie siatki zbrojeniowej

- wykonanie szalunków

- wylanie krawężnika na mokro

- wylanie ściezki z betonu na mokro, beton w kolorze: ścieżka- stare złoto, zjazdy-bordo


 

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1. REMONTY  OBIEKTÓW DROGOWYCH

Wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres:

BCORD.1.095 Rewitalziacja wnętrza podwórzowego- wnętrze podwórzowe o wymiarach 12,4x42,0m (520,80m2), przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zabudowie szeregowej, zwartej. Podwórze wzdłuż jednej z krawędzi 42,0m jest zamknięte budynkiem, wzdłuż drugiej ogrodzone, krawędzie poprzeczne przylegają do analogicznych dziedzińców sąsiednich budynków. Zawiera szczątkowychodnik, drogę i plac manewrowo-gospdoarczy-częściowo utwardzone gruzem; zdegradowany trwanik. W ramach rewitalizacji przewidziano utwardzenie nawierzchni i wykonanie terenu zielonego z funkcją rekreacji. dla zmaksymalizowania powierzchni biologicznie czynnej zaprojektowano: opaskę przy budynku wykonaną ze żwiru; chodnik wzdłuż budynku o nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm oddzielony od opaski pasem trwanika, drogę wewnętrzną o nawierzchni z kostki Polbruk Ekol z wypełnieniem żwirem; plac manewrowy i gospodarczy o nawierzchni z kostki Polbruk Ekol z wypełnieniem trwaą, teren zielony z miejscami do wypoczynku wyposażonymi w stolik, ławki i stolik do gry w szachy.

 

V. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Wprowadzono nową tabelę:

12. Przykładowe orientacyjne okresy trwałości niektórych budowli -  tabela zawiera m.in. informacje dotyczące okresów trwałości nawierzchni ulic i placów z kostki kamiennej, płyt kamiennych, płyt betonowych, nawierzchni asfaltowej i innych.


PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych do wydania III kwartał 2017. wprowadzono  20 nowych cen jednostkowych robót i 2 nowe obiekty modelowe drogowe i 1 tabelę z zakaresu okresów trwałości niektórych budowli.

 

***

 W sprzedaży!

Katalog cen robót KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH

– wyd. IV kwartał 2017

 

 I.  CENNIK ROBÓT KOLEJOWYCH

Do katalogu wprowadzono nowe pozycje dotyczące układania rozjazdów i skrzyżowań na podrozjazdnicach  zdrewna twardego typ I B (łącznie 49 pozycji) w niżej wymienionych działach:

 

1 KNR 2-37/GEO Budowa i remont nawierzchni torowych; tor o prześwicie
   normalnym 1435mm

1.4.2 Ręczne układanie rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów - wprowadzono 19 nowych pozycji 

 

2 KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

2.3.1 układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań dostarczanych w zespołach prefabrykowanych - wprowadzono 8 nowych pozycji.

2.3.2  Ukladanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań montowanych na budowie- wprowadzono 22 nowe pozycje.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z IV kwartału 2017r.  wprowadzono 49 nowych cen.

 

 ***

W sprzedaży!

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. IV kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco roszszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:

 

V. MARIAŁY PRODUCENTÓW


Do cennika wprowadzono nowe pozycje w producentach już istniejących, które rozszerzyły dotychczasowuy zakres cennika.


Jednocześnie informujemy, że z ICMB IV KW 2017 r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


                                            
                                                                                                                                                           PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMB IV kW 2017 w sumie wprowadzono 90 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB IV KW 2017r. wynosi  9 812 pozycji (400 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. IV kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

II.  MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań z liczbie - 6 nowych pozycji.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje do producentów już istniejących, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICMI IV KW 2017r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMI IV kw 2017r. w sumie wprowadzono  59 nowych cen, w tym 6 pozycji z działu materiały z notowań.  

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB IV KW 2017 wynosi 9 784 pozycje ( 385 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. IV kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.


V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje do producnetów już istniejącyh, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICME IV KW 2017r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICME IV Kw 2017 w sumie wprowadzono 50nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICME IV KW 2017 wynosi 8 635(335 stron).

 


Informacyjny cennik materiałów BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. IV kwartał 2017

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów :

 

II MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników,  w tym:

- materiały z notowań w cenniku instalacyjnym - 6 nowych pozycji


V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowy asortyment rozszerzający dotychczasowych producentów. 

WAVIN - dodano do istniejącej firmy nowe pozycje w liczbie 2918


Jednocześnie informujemy, że z cenników usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego oraz firma VOLTA i ELMARCO.


PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMBIE IV kwartału 2017r.  w sumie wprowadzono 2972  nowych cen, w tym: 6 pozycji w dziale materiały z notowań, 2918 w dziale materiały producentów.

Liczba wszystkich pozycji w Informacyjnym cenniku materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - IV kwartał 2017r. wynosi 234 133


                                                                  ***

W sprzedaży!

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ – wyd. II półrocze 2017

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:


Do cennika wprowadzono nowe pozycje , gdzie łącznie dodano 144 nowych pozycji:

1. Oczyszczalnie ścieków

2. Metkownice

3. Drukarki etykiet

4. Kolektory danych

5. Czytniki, szuflady

6. sprawdzarki cen

7. Wagi sklepowe

8. Wagi etykietujące

9. Kasy

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania CMiU II pół. 2017r. w sumie wprowadzono 144 nowych cen. Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi obecnie 23 812.

 Jednocześnie informujemy, że z cennika zostały wycofane maszyny i urządzenia, które zostały wycofane z produkcji i z rynku.


                                                                             ***

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Do góry