Bistyp Consulting

 Aktualności

W związku z ciągłymi pracami nad rozwojem bazy e-bistyp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, dotyczących funkcjonowania i zawartości naszej bazy cenowej. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane.

                                                                ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
– wyd. II kwartał 2017

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do katalogu wprowadzono 1 nowy obiekt modelowy, który roszerzył dotychczasowy zakres katalogu, obiekt został zamieszczony w rozdziale:

 

14. Obiekty elektryczno - energetyczne

BCOI.14.004 - Przyłącze energetyczne niskiego napięcia wykonane kablem YAKY 4x240mm2 od stacji transformatorowej słupowej do złącza kablowo-pomiarowego ZK-2+2P. Obiekt swoim zakresem obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego niskiego napięcia o długości 135m (odległość pozioma od podstawy słupa) prowadzone od nowego obwodu słupowej stacji transformatorowej do złącza kablowo-pomiarowego ZK-2+2P.

 W wycenie uwzględniono:

 - przebudowę stacji transformatorowej słupowej niskiego napięcia

 - budowę linii kablowej niskiego napięcia

- budowę złącza kablowo-pomiarowego ZK-2+2P

- wykonanie uziemienia złącza końcowego linii kablowej

- montaż zurządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających realizację transmisji danych za pomocą sieci GSM.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z II kwartału 2017r.  wprowadzono 1 nowy modelowy obiekt inwestycyjny

 

                                                 ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
– wyd. II kwartał 2017

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

Rozdział:

22. Budownictwo morskie - roboty rozbiórkowe nadwodne

Rozszerzono o ceny jednostkowe robót z zakresu:

22.10 Demontaż odbojni z opon i wałków gumowych

22.11 Demontaż pachołków , pierścieni i haków cumowniczych

22.12 Rozbiórka krawężników i kątowników ochronnych

22.13 Demontaż wyposażenia nadbrzeży

22.14 Rozbiórka umoccnień i narzutów nadwodnych

22.15 Rozbiórka wykładizn skarp

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

Dodano nowe obiekty modelowe w rozdziałach:

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

BCOR.10.30 Wymiana stropu w budynku mieszkalnym - drewnianym na WPS- powierzchnia stropu 34,48m2 nad lokalem usytuowanym na parterze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, jednopiętrowym, z poddaszem użytkowym jako strych, murowanym, o stropach drewnianych, zbudowanym na początku XXw. Jako roboty towarzyszące wymianie stropu przewidziano niezbędne zaberzpieczenia i naprawy w lokalu na parterze oraz remont kapitalny lokalu na piętrze.

 

13 REMONTY ELEWACJI

BCOR 13.004 Renowacja zabytkowej elewacji budynku mieszkalnego - pow. 1968,15m2- Budynek mieszkalny wielorodzinny, zabudowany w latach 30-tych XXw w stylu modernistycznym, wpisany do rejestru zabytków. elewacje frontowe obłożone jasnym i ciemnym piaskowcem, elewacje od dziedzińca tynkowane. Wyprawy tynkarskie składają się z jasnego tynku z dodatkiem miki o lekko fakturowanej powierzchni, tworzącego prostokątne płyciny obramione pasami lekko zagłębionego, gładkiego tynku barwionego w masie na kolor grafitowy. Układ tynków ciemnych i jasnych jest odwzorowaniem układu kamienia na elewacjach od strony frontowej. Renowacji podlegają elewacje tynkowe. Renowacja polega na usunięciu wtórnych powłok malarskich i zapraw tynkarskich zastosowanych przy wczessniejszych naprawach i obróbce wymienianej stolarki, czyszczeniu elewacji przy użyciu granulatu szklanego o drobnych frakcjach, sprawdzeniu poprzez ostukanie, naprawie ubytków z zastosowaniem dobranych laboratoryjnie zapraw tożsamych z istniejącymi pierwotnie, odświeżeniu i scaleniu kolorystycznym fragmentów ciemnych przy użyciu farby laserunkowej Historic Lasur, impregnacji elewacji.

 

 PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z II kwartału 2017r. w sumie dodano 34

nowe ceny jednostkowe robót i 2 nowe obiekty modelowe remontowe.

 

 

                                                                       ***

 

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
– wyd. II kwartał 2017

 

II- CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

wprowadzono 2 nowe obiekty rozszerzające dotychczasowy zakres katalogu:


BCOID.1.108 Przepust pod zjazdem z rur karbowanym PEHD o śr. 40cm.

Budowa przepustu pod zjazdem z rur karbowanych PEHD o śr. 40cm obejmuje swoim zakresem: roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat. I-II, wykonanie ławy ze żwiru pod przepust, ułożenie przepustu z rury karbowanej PEHD o śr. 40cm, zasypanie wykopów spycharkami, zagęszczenie ubijakami mechanicznymi, brukowanie skarp i nasypów przy wlotach przepustu.


BCOI.1.109 Drenaż francuski na terenie osiedla mieszkaniowego

Wykoananie drenażu francuskiego o wym. 0,60x1,15 na terenie osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego na skarju drogi osiedlowej. Drenaż ma za zadanie odwodnienie skarp i trawników, co ma zapobiegać zaleganiu wody na drodze i jej spływaniu do garaży podziemnych powodując ich zalewanie po dużych opadach deszczu. Zakres robó: demontaż istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie wykopu pod drenaż, ułożenie geowłókniny w rowku drenażowym, wypełnienie drenażu kruszywem, zamknięcie drenażu, przygotowanie podłoża i ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x40x8cm.

  


IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1. REMONTY  OBIEKTÓW DROGOWYCH

Wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres:

BCORD.1.036 Przebudowa drogi z poszerzeniem, zarurowaniem rowu i budową chodnika- Istniejąca droga wojewódzka na terenie podgórskim, o nawierzchni asfaltowej i konstrukcji jak dla ruchu ciężkiego; odwodnienie spadkiem poprzecznym do przyległego rowu; pobocze gruntowe. Przebudowa na odcinku o dł. 120,0m, polega na zarurowaniu rowu, budowie chodnika i poszerzeniu jezdni o 0,5m


PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych do wydania II kwartał 2017. wprowadzono  3 nowe obiekty modelowe drogowe.

 

***

 W sprzedaży!

Katalog cen robót KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH

– wyd. II kwartał 2017

 

 I.  CENNIK ROBÓT KOLEJOWYCH

Do katalogu wprowadzono nowe pozycje z cenami łącznie 46 nowych cen jednostkowychktóre rozszerzyły dotychczasowy zakres katalogu. Nowe pozycje zostały dodane do rozdziału:

 

7 KNP 16 ROBOTY TOROWE

7.4 Roboty torowe zmechanizowane przyużyciu ciężkich maszyn 
      drogowych.

 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z II kwartału 2017r.  w sumie wprowadzono 46 nowych cen jednostkowych robót kolejowych.

 

 ***

W sprzedaży!

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. II kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco roszszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań w liczbie-  3 nowe pozycje.


V. MARIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w producentach już istniejących. Łącznie do cennika dodano 47 nowych pozycji, które rozszerzyły dotychczasowuy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICMB II KW 2017 r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


                                            
                                                                                                                                                           PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMB II kW 2017 w sumie wprowadzono 99 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB II KW 2017r. wynosi  9 796 pozycji (402 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. II kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

II.  MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań z liczbie - 49 nowych pozycji.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICMI II KW 2017r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMI II kw 2017r. w sumie wprowadzono  49 nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi 9 725 pozycje ( 384 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawekrobocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. II kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.


Jednocześnie informujemy, że z ICME II KW 2017r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi 8 652 (334 stron).

 


Informacyjny cennik materiałów BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. II kwartał 2017

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów :

 

II MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników,  w tym:

- materiały z notowań w cenniku instalacyjnym - 49 nowych pozycji

- materiały z notowań w cenniku budowlanym-  3 nowe pozycje

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowy asortyment rozszerzający dotychczasowych producentów - w liczbie 47 nowych pozycji .

 

Jednocześnie informujemy, że z cenników usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMBIE II kwartału 2017r.  w sumie wprowadzono 99  nowych cen, w tym: 52 pozycje w dziale materiały z notowań, 47 w dziale materiały producentów.

Liczba wszystkich pozycji w Informacyjnym cenniku materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - II kwartał 2017r. wynosi 228 836


                                                                  ***

W sprzedaży!

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ – wyd. I półrocze 2017

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:


Do cennika wprowadzono nowe pozycje , gdzie łącznie dodano 339 nowych pozycji:

1. Wózki unoszące, platformowe

2. Wózki skrzynkowe, wiszące

3. Zbiorniki na szambo, bezodpływowe

4. Detektory

5. Magnetoodmulacze

6. Zestawy do oczyszczania ścieków

7. Silosy zbożowe i paszowe, przenośniki ślimakowe

8. Mieszalniki

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania CMiU I pół. 2017r. w sumie wprowadzono 339 nowych cen. Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi obecnie 23 668.

 

Jednocześnie informujemy, że z cennika zostały wycofane maszyny i urządzenia, które został wycofane z produkcji.


                                                                             ***

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Do góry