Bistyp Consulting

 Aktualności

W związku z ciągłymi pracami nad rozwojem bazy e-bistyp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, dotyczących funkcjonowania i zawartości naszej bazy cenowej. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane.

                                                                ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
– wyd. III kwartał 2017

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do katalogu wprowadzono nowe ceny jednostkowe, które roszerzyły dotychczasowy zakres katalogu, ceny jednostkowe zostały zamieszczone w następujących rozdziałach:

 

7. Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

7.6 Betony - wprowadzono nowy rozdział zawierający 4 pozycje dotyczące 
wykonywania mieszanek betonowych w warunkach przeciętnych.

 

15. Budownictwo morskie

15.5 Elementy odwodnienia i dylatacje - wprowadzono nowy rozdział zawierający 14 nowych pozycji. Rozdział zawiera ceny z zakresu wykonania przewodów odwadniających z rur, wykonania dylatacji z papy i taśm plastycznych z PCW o różnej szerokości oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą asfaltową i kitem asfaltowym.

 

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dodano nową tabelę:

9. Przykładowe okresy trwałości obiektów budownictwa wiejskiego - tabela zawiera dane dotyczące trwałości obiektów budownictwa wiejskiego w zależności od rodzaju konstrukcji.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2017r.  wprowadzono 18 nowych cen jednostkowych i 1 nową tabelę zawierającą okresy trwałości obiektów budownictwa wiejskiego.

 

                                                 ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
– wyd. III kwartał 2017

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

Do rozdziału:

14 IZOLACJE

Dodano dwa obiekty modelowe rozszerzające dotychczasowy zakres cennika

BCOR.14.004 Izolacja ścian piwnic z wykonaniem drenażu opaskowego- budynek mieszkalny, wielorodzinny o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wielobryłowy, o łącznej długości ścian w obrysie zewnętrznym, w poziomie piwnic = 124,3m. ściany piwnic z cegły, znacznie zawilgocone. W ramach remontu przewidziano wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej na wysokości posadzek piwnic i pionowej od zewnątrz, oraz wykonanie drenażu opaskowego.

BCOR.14.005 - Izoalcje ścian piwnic z użyciem maty ICODREN 10 - budynek szkoły podpiwniczony, 3 - bryłowy, o łąćznej długości ścian w obrysie zewnętrznym, w poziomie piwnic = 121,0m. Ściany piwnic z cegły, zawilgocone. W ramach remontu przewidzano wykonanie izolacji pionowej od zewnątrz, na wysokości ław i ścian fundamentowych, z zastosowaniem maty ICODREN 10 zakończonej drenażem opaskowym.

 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2017r. w sumie dodano 2 nowe obiekty

 modelowe remontowe.

 

 

                                                                       ***

 

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
– wyd. III kwartał 2017

 

I - CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

Wprowadzono nowo rozdział rozszerzający zakres cen jednostkowych robót drogowych o 20 nowych cen:

18. KNNR-1 - roboty ziemne (Rozdział 5 - roboty wykończeniowe i towarzyszące o charakterze drogowym)

18.1 humusowanie i obsianie skarp

18.2 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów 

18.3 umocnienie skarp płytami chodnikowymi

18.4 umocneinie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

18.5 Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych

 

II- CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres katalogu:

BCOID.1.110 Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej.

Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej o długości 410m przy drodze gminnej o następującym zakresie robót:

- wykonanie robót ziemnych i przygotowanie podbudowy

- ułożenie siatki zbrojeniowej

- wykonanie szalunków

- wylanie krawężnika na mokro

- wylanie ściezki z betonu na mokro, beton w kolorze: ścieżka- stare złoto, zjazdy-bordo


 

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1. REMONTY  OBIEKTÓW DROGOWYCH

Wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres:

BCORD.1.095 Rewitalziacja wnętrza podwórzowego- wnętrze podwórzowe o wymiarach 12,4x42,0m (520,80m2), przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zabudowie szeregowej, zwartej. Podwórze wzdłuż jednej z krawędzi 42,0m jest zamknięte budynkiem, wzdłuż drugiej ogrodzone, krawędzie poprzeczne przylegają do analogicznych dziedzińców sąsiednich budynków. Zawiera szczątkowychodnik, drogę i plac manewrowo-gospdoarczy-częściowo utwardzone gruzem; zdegradowany trwanik. W ramach rewitalizacji przewidziano utwardzenie nawierzchni i wykonanie terenu zielonego z funkcją rekreacji. dla zmaksymalizowania powierzchni biologicznie czynnej zaprojektowano: opaskę przy budynku wykonaną ze żwiru; chodnik wzdłuż budynku o nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm oddzielony od opaski pasem trwanika, drogę wewnętrzną o nawierzchni z kostki Polbruk Ekol z wypełnieniem żwirem; plac manewrowy i gospodarczy o nawierzchni z kostki Polbruk Ekol z wypełnieniem trwaą, teren zielony z miejscami do wypoczynku wyposażonymi w stolik, ławki i stolik do gry w szachy.

 

V. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Wprowadzono nową tabelę:

12. Przykładowe orientacyjne okresy trwałości niektórych budowli -  tabela zawiera m.in. informacje dotyczące okresów trwałości nawierzchni ulic i placów z kostki kamiennej, płyt kamiennych, płyt betonowych, nawierzchni asfaltowej i innych.


PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych do wydania III kwartał 2017. wprowadzono  20 nowych cen jednostkowych robót i 2 nowe obiekty modelowe drogowe i 1 tabelę z zakaresu okresów trwałości niektórych budowli.

 

***

 W sprzedaży!

Katalog cen robót KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH

– wyd. III kwartał 2017

 

 I.  CENNIK ROBÓT KOLEJOWYCH

Do katalogu wprowadzono nowe pozycje, które rozszerzyły dotychczasowy zakres katalogu. Nowe pozycje zostały dodane do rozdziału:

 

1 KNR 2-37/GEO Budowa i remont nawierzchni torowych; tor o prześwicie
   normalnym 1435mm

Wprowadzono nowe grupowanie pozycji w działy, których układ jest analogiczny jak w katalogu KNR 2-37/GEO

 

II. CENNIK ROBÓT KOLEJOWYCH

2 KNR 2-31 Nawierzchnie torowisk tramwajowych

wprowadzono nowe grupowanie pozycji w działy, któych układ jest analogiczny jak w katalogu KNR 2-31.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2017r.  wprowadzono nowe pozycje, które rozszerzyły dotychczasowy zakres katalogu.

 

 ***

W sprzedaży!

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. III kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco roszszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań w liczbie-  2 nowe pozycje.

 

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale najem sprzętu w liczbie - 12 nowych pozycji.


V. MARIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w producentach już istniejących, które rozszerzyły dotychczasowuy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICMB III KW 2017 r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


                                            
                                                                                                                                                           PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMB III kW 2017 w sumie wprowadzono 20 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB III KW 2017r. wynosi  9 719 pozycji (400 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. III kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

II.  MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań z liczbie - 35 nowych pozycji.

 

III NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale najem sprzętu w liczbie - 12 nowych pozycji

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje do producentów już istniejących, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICMI III KW 2017r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMI III kw 2017r. w sumie wprowadzono  40 nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB III KW 2017 wynosi 9 725 pozycje ( 381 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. III kwartał 2017

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowan w liczbie - 5 nowych pozycji.

 

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale najem sprzętu w liczbie - 12 nowych pozycji


V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje do producnetów już istniejącyh, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICME III KW 2017r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICME III Kw 2017 w sumie wprowadzono 20 nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICME III KW 2017 wynosi 8 635(329 stron).

 


Informacyjny cennik materiałów BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. III kwartał 2017

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów :

 

II MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników,  w tym:

- materiały z notowań w cenniku budowalnym - 2 nowe pozycje

- materiały z notowań w cenniku instalacyjnym - 35 nowych pozycji

- materiały z notowań w cenniku budowlanym-  5 nowe pozycje

 

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono 12 nowych pozycji  w dziale najem sprzetu.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowy asortyment rozszerzający dotychczasowych producentów. 

Jednocześnie informujemy, że z cenników usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego oraz firma VOLTA i ELMARCO.


PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMBIE III kwartału 2017r.  w sumie wprowadzono 70  nowych cen, w tym: 42 pozycje w dziale materiały z notowań, 12 w dziale najem sprzętu.

Liczba wszystkich pozycji w Informacyjnym cenniku materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - III kwartał 2017r. wynosi 229 846.


                                                                  ***

W sprzedaży!

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ – wyd. II półrocze 2017

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:


Do cennika wprowadzono nowe pozycje , gdzie łącznie dodano 144 nowych pozycji:

1. Oczyszczalnie ścieków

2. Metkownice

3. Drukarki etykiet

4. Kolektory danych

5. Czytniki, szuflady

6. sprawdzarki cen

7. Wagi sklepowe

8. Wagi etykietujące

9. Kasy

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania CMiU II pół. 2017r. w sumie wprowadzono 144 nowych cen. Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi obecnie 23 812.

 Jednocześnie informujemy, że z cennika zostały wycofane maszyny i urządzenia, które zostały wycofane z produkcji i z rynku.


                                                                             ***

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Do góry