Bistyp Consulting

 Aktualności

W związku z ciągłymi pracami nad rozwojem bazy e-bistyp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, dotyczących funkcjonowania i zawartości naszej bazy cenowej. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane.

                                                                ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
– wyd. III kwartał 2019

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Do katalogu wprowadzono nowe ceny jednostkowe, które roszerzyły dotychczasowy zakres katalogu, ceny jednostkowe zostały zamieszczone w następujących rozdziałach:

 

7. Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

7.6 Betony - wprowadzono nowy rozdział zawierający 4 pozycje dotyczące 
wykonywania mieszanek betonowych w warunkach przeciętnych.

 

15. Budownictwo morskie

15.5 Elementy odwodnienia i dylatacje - wprowadzono nowy rozdział zawierający 14 nowych pozycji. Rozdział zawiera ceny z zakresu wykonania przewodów odwadniających z rur, wykonania dylatacji z papy i taśm plastycznych z PCW o różnej szerokości oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą asfaltową i kitem asfaltowym.

 

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dodano nową tabelę:

9. Przykładowe okresy trwałości obiektów budownictwa wiejskiego - tabela zawiera dane dotyczące trwałości obiektów budownictwa wiejskiego w zależności od rodzaju konstrukcji.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2019r.  wprowadzono 18 nowych cen jednostkowych i 1 nową tabelę zawierającą okresy trwałości obiektów budownictwa wiejskiego.

 

                                                 ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
– wyd. III kwartał 2019

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

Rozdział:

6.8 Izoalcje rurociągów

rozszerzono o nowe ceny jednsotkowe

6.8.3 Izolacja zaworów i połączeń kołnierzowych matami ThermaEco FRZ (maty standard).

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

 

Do rozdziału:

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

Dodano jeden obiekt modelowy rozszerzający dotychczasowy zakres cennika

BCOR.10.009 Wymiana podłogi drewnianej na legarach w salach lekcyjnych - budynek z pierwszej połowy XXw. murowany, jednopiętrowy. Istniejące sale kilkanaście lat wcześniej były remontowane, lecz podłogi na parterze wykonane na gruncie, drewniane na legarach wykończone parkietem, poddane wówczas renowacji, obecnie wymagaja wymiany. Przewidziano rozebranie istniejących podłóg, wykonanie posadzek warstwowych cementowych z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, z wykończeniem wykładziną homogeniczną Tarkett. Jako roboty towarzyszące wykonano malowanie sufitów i ścian.

 

13 REMONTY ELEWACJI

Dodano jeden obiekt modelowy rozszerzający dotychczasowy zakres cennika:

BCOR.13.020 Remont balkonów z wykonaniem powłoki izolacyjno-wykończeniowej z żywicy poliuretanowej -  budynek z lat 70-tych XXw., balkony wykonane jako płyta żelbetowa z posadzką cementową i różnymi rodzajami płytek. Ze względu na nieszczelność obróbek blacharskich i izolacji, na płytach występują liczne zacieki i uszkodzenia. W ramach remontu przewidziano rozebranie istniejących warstw, wykonanie warstwy spadkowej i warstwy izolacyjno wykończeniowej z żywicy poliuretanowej w systemie SIKA, montaż systemowych obróbek blacharskich; renowację spodów i płyt balustrad stalowych.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2019r. w sumie dodano 12 nowych

cen jednostkowych robót i 2 nowe obiekty modelowe remontowe.

 

 

                                                                       ***

 

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
– wyd. III kwartał 2019

 

I - CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

Wprowadzono nowo rozdział rozszerzający zakres cen jednostkowych robót drogowych o 20 nowych cen:

18. KNNR-1 - roboty ziemne (Rozdział 5 - roboty wykończeniowe i towarzyszące o charakterze drogowym)

18.1 humusowanie i obsianie skarp

18.2 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów 

18.3 umocnienie skarp płytami chodnikowymi

18.4 umocneinie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

18.5 Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych

 

II- CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres katalogu:

BCOID.1.110 Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej.

Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej o długości 410m przy drodze gminnej o następującym zakresie robót:

- wykonanie robót ziemnych i przygotowanie podbudowy

- ułożenie siatki zbrojeniowej

- wykonanie szalunków

- wylanie krawężnika na mokro

- wylanie ściezki z betonu na mokro, beton w kolorze: ścieżka- stare złoto, zjazdy-bordo


 

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1. REMONTY  OBIEKTÓW DROGOWYCH

Wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres:

BCORD.1.095 Rewitalziacja wnętrza podwórzowego- wnętrze podwórzowe o wymiarach 12,4x42,0m (520,80m2), przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zabudowie szeregowej, zwartej. Podwórze wzdłuż jednej z krawędzi 42,0m jest zamknięte budynkiem, wzdłuż drugiej ogrodzone, krawędzie poprzeczne przylegają do analogicznych dziedzińców sąsiednich budynków. Zawiera szczątkowychodnik, drogę i plac manewrowo-gospdoarczy-częściowo utwardzone gruzem; zdegradowany trwanik. W ramach rewitalizacji przewidziano utwardzenie nawierzchni i wykonanie terenu zielonego z funkcją rekreacji. dla zmaksymalizowania powierzchni biologicznie czynnej zaprojektowano: opaskę przy budynku wykonaną ze żwiru; chodnik wzdłuż budynku o nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm oddzielony od opaski pasem trwanika, drogę wewnętrzną o nawierzchni z kostki Polbruk Ekol z wypełnieniem żwirem; plac manewrowy i gospodarczy o nawierzchni z kostki Polbruk Ekol z wypełnieniem trwaą, teren zielony z miejscami do wypoczynku wyposażonymi w stolik, ławki i stolik do gry w szachy.

 

V. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Wprowadzono nową tabelę:

12. Przykładowe orientacyjne okresy trwałości niektórych budowli -  tabela zawiera m.in. informacje dotyczące okresów trwałości nawierzchni ulic i placów z kostki kamiennej, płyt kamiennych, płyt betonowych, nawierzchni asfaltowej i innych.


PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych do wydania III kwartał 2019r. wprowadzono  20 nowych cen jednostkowych robót i 2 nowe obiekty modelowe drogowe i 1 tabelę z zakaresu okresów trwałości niektórych budowli.

 

***

 W sprzedaży!

Katalog cen robót KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH

– wyd. III kwartał 2019

 

 I.  CENNIK ROBÓT KOLEJOWYCH

Do katalogu wprowadzono nowe pozycje dotyczące układania rozjazdów i skrzyżowań na podrozjazdnicach  zdrewna twardego typ I B (łącznie 49 pozycji) w niżej wymienionych działach:

 

1 KNR 2-37/GEO Budowa i remont nawierzchni torowych; tor o prześwicie
   normalnym 1435mm

1.4.2 Ręczne układanie rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów - wprowadzono 19 nowych pozycji 

 

2 KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

2.3.1 układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań dostarczanych w zespołach prefabrykowanych - wprowadzono 8 nowych pozycji.

2.3.2  Ukladanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań montowanych na budowie- wprowadzono 22 nowe pozycje.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2019r.  wprowadzono 49 nowych cen.

 

 ***

W sprzedaży!

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. III kwartał 2019

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco roszszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono 5 nowych pozycji.


III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono 4 nowye pozycje.


V. MARIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowye pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICMB III KW 2019 r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


                                            
                                                                                                                                                           PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMB III kW 2019 w sumie wprowadzono 47 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB III KW 2019r. wynosi  9 950 pozycji (406 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. III kwartał 2019

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

II.  MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań z liczbie - 5 nowych pozycji.

 

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono  4 nowe pozycje.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

 

Do cennika wprowadzono nowe pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICMI III KW 2019r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMI III kw 2019r. w sumie wprowadzono  25 nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMI III KW 2019 wynosi 9 929 pozycje ( 389 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. III kwartał 2019

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

 

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono 4 nowye pozycje.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje do producnetów już istniejącyh, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICME III KW 2019r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICME III Kw 2019 w sumie wprowadzono 15 nowych cen .

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICME III KW 20189wynosi 8 768 (339 stron).

 


Informacyjny cennik materiałów BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. III kwartał 2019

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów :

 

II MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników,  w tym:

- materiały z notowań w cenniku instalacyjnym - 5 nowych pozycji

- materiały z notowan w cenniku budowlanym - 5 nowych pozycji

 

III. NAJEM SPRZĘTU:

Do cennika wprowadzono 4 nowye pozycje


V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów: 

KONTAKT SIMON - dodano 1400 nowych pozycji

 

Jednocześnie informujemy, że z cenników usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMBIE III kwartału 2019r.  w sumie wprowadzono 1814  nowych cen, w tym: 10 pozycji w dziale materiały z notowań, 4 w dziale najem sprzętu, 1800  w dziale materiały producentów.

Liczba wszystkich pozycji w Informacyjnym cenniku materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - III kwartał 2019r. wynosi 245 341.


                                                                  ***

W sprzedaży

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ – wyd. II półrocze 2019

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:


Do cennika wprowadzono nowe pozycje , gdzie łącznie dodano 39 nowych pozycji:

1. Windy

2. Ciągniki

3. Maszyny do szycia

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania CMiU II pół. 20198r. w sumie wprowadzono 39 nowych cen. Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi obecnie 24 150.

 Jednocześnie informujemy, że z cennika zostały wycofane maszyny i urządzenia, które zostały wycofane z produkcji i z rynku.


                                                                             ***

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Do góry