Bistyp Consulting

 Aktualności

W związku z ciągłymi pracami nad rozwojem bazy e-bistyp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, dotyczących funkcjonowania i zawartości naszej bazy cenowej. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane.

                                                                ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
– wyd. III kwartał 2020

 

Do katalogu wprowadzono uaktualnione ceny jednostkowe robót inwestycyjnych we wszystkich branżach oraz uaktualniono ceny obiektów inwestycyjnych. Wprowadzono także nowe ceny jednostkowe i obiekty inwestycyjne  w następujących działach:

 

I. Katalog cen jednostokowych inwestycyjnych:

2.49 KNR-AT-39 Tarasy i balkony w technologii ATLAS (Athenasoft wyd.I 2018)

2.49.1 Przygotowanie podłoża - usunięcie skorodowanej warstwy betonu

2.49.2 Oczyszczenie podłoza i naprawa ubytków

2.49.3 Wykonanie warstwy spadkowej

2.49.4 Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej

2.49.5 Wykonanie termoizolacji

2.49.6 Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii

2.49.7 Wykonanie izolacji międzywarstwowej na płytach termoizolacyjnych (EPS, XPS) z samoprzylepnej membrany bitumicznje ATLAS SMB

2.49.8 Wykonanie izolacji międzywarstwowej na płytach termoizolacyjnych (XPS) z papy termozgrzewalnej

2.49.9 Wykonanie podkładu dociskowego

2.49.10 Osadzenie profili okapowych

2.49.11 Wykonanie izolacji podpłytkowych z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder Duo na tarasach i balkonach

2.49.12 Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych

2.49.13 Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych

2.49.14 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych

2.29.15 Roboty uzupełniające

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2020r.  dodano 64 nowe ceny robót jednostkowych.


                                                 ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
– wyd. III kwartał 2020

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

Cennik rozszerzono o nowy rozdział , obejmujący ceny jednostkowe z zakresu:

22 Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych i spalinowych kamerą kominową

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

Dodano nowy obiekty modelowe w rozdziałach:

 

2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BCOR.2.005 Wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły -  budynek szkoły podstawowej z konca lat 6--tych XXw. zlokalizowany na terenie wiejskim, murowany w technologii tradycyjnyj, składającej się z parteru i I piętra, podpiwniczony w 1/5 powierzchni. Wymiana instalacji wykonywana jako element ogólnej termomodernizacji. Powierzchnia użytkowan 862,00m2. Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego orurowania i grzejników, wykonanie nowej instalacji z rur stalowych czarnych z montażem grzejnikw 2-plytowych Purmo C.

 

8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW 

BCOR.8.004- Remont kotłowni gazowej 90kW - kotlownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku szkoły podstawowej. Budynek o pow. użytkowej 862,00m2. Remont kotłowni dla trzech obiegów grzewczych co.o. wykonano z zastosowaniem nowego kotla kondensacyjnego 90 kW - De Dietrich 230-85 ECO/DIEMATIC 3, jako element ogólnej termoizolacji. Dodatkowo zakres obejmuje wymianę elementów komina zewnętrznego stalowego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z III kwartału 2020r. w sumie dodano 10 nowych

cen jednostkowych robót remontowych i 2 nowe obiekty modelowe remontowe.

 

 

                                                                       ***

 

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
– wyd. III kwartał 2020


II- CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres katalogu:

BCOID.1.124 Montaż słupków blokujących U-12C.

Montaż słupków przeszkodowych U-12C o średnicy 120mm i długości 120 cm w kolorze biało-czerwonym blokujących wjazd na chodnik. Słupki zamontowane z fundamencie betonowym, wystające nad powierzchnię 80 cm.
 

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1. REMONTY  OBIEKTÓW DROGOWYCH

Wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres:

BCORD.1.103 Doposażenie drogi gminnej w wyniesione przejście dla pieszych - Droga gminna o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5m, z obustronnym poboczem z kruszywa o szer. 1,0 m bez chodnika. Zaprojektowano wbudowanie przejścia dla pieszych o wymiarach 5,5x8,8m, wyniesionego na wys. 12cm. Zakres prac obejmuje: rozebranie fragmentu nawierzchni asfaltowej i warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie podbudowy o grub. 20cm z betonu B-10, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym, wykonanie oznakowania.

 

PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych do wydania III kwartał 2020r. dodano 2 nowe obiekty modelowe .

 

***

 W sprzedaży!

Katalog cen robót KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH

– wyd. III kwartał 2020

 

Do katalogu wprowadzono uaktualnione ceny jednostkowe robót kolejowych i tramwajowych oraz uaktualniono ceny obiektów robót kolejowych i tramwajowych. 

 

 ***

W sprzedaży!

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. III kwartał 2020

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco roszszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono 5 nowych pozycji.


III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono 5 nowych pozycji.


V. MARIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowye pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów w ilości 35 nowych pozycji.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICMB III KW 2020 r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


                                            
                                                                                                                                                           PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMB III kW 2020w sumie wprowadzono 45 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB III KW 2020r. wynosi  9 909 pozycji (402 strony).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. III kwartał 2020

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

II.  MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań z liczbie - 10 nowych pozycji.

 

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono  5 nowy pozycji.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

 

Do cennika wprowadzono nowe pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów w ilości 90 nowych pozycji.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICMI III KW 2020r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMI III kw 2020r. w sumie wprowadzono  105 nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMI III KW 2020 wynosi 9 894 pozycje ( 385 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. III kwartał 2020

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań w liczbie: 5 nowych pozycji.

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono 5 nowych pozycji.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje do producnetów już istniejącyh, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika w ilości  50 nowych pozycji.

Jednocześnie informujemy, że z ICME III KW 2020r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICME III Kw 2020 w sumie wprowadzono 60 nowych cen .

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICME III KW 2020 wynosi 8 541 (327 stron).

 


Informacyjny cennik materiałów BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. III kwartał 2020

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów :

 

II MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników,  w tym:

- materiały z notowań w cenniku instalacyjnym - 10 nowych pozycji

- materiały z notowan w cenniku budowlanym - 5 nowych pozycji

- materiały z notowań w cenniku elektrycznym - 5 nowych pozycji

 

III. NAJEM SPRZĘTU:

Do cennika wprowadzono 5 nowych pozycji


V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów: 

- w cenniku budowlanym w ilości 35 nowych pozycji

- w cenniku instalacyjnym w ilości 90 nowych pozycji

- w cenniku elektrycznym w ilości 50 nowych pozycji.

 

Jednocześnie informujemy, że z cenników usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMBIE III kwartału 2020r.  w sumie wprowadzono 200  nowych cen, w tym: 20 pozycji w dziale materiały z notowań, 5 w dziale najem sprzętu, 175  w dziale materiały producentów.

Liczba wszystkich pozycji w Informacyjnym cenniku materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - III kwartał 2020r. wynosi 245 617


                                                                  ***

W sprzedaży

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ – wyd. II półrocze 2020

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:


Do cennika wprowadzono nowe pozycje , gdzie łącznie dodano 66 nowych pozycji:

1. Cągniki

2. Maszyny do szycia

3. Kotły

4. Klimatyzatory

5. Wózki

6. Aparary USG

7. Konwektory

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania CMiU II pół. 2020r. w sumie wprowadzono 66 nowych cen. Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi obecnie 24 150.

 Jednocześnie informujemy, że z cennika zostały wycofane maszyny i urządzenia, które zostały wycofane z produkcji i z rynku.


                                                                             ***

   

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Do góry